2017-04-14

REKRUTACJA MONDI ŚWIECIE S.A. NA STYPENDIUM NAUKOWE I DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2017

MONDI ŚWIECIE S.A.

wiodąca firma w branży papierniczej

 

FUNDUJE STYPENDIA NAUKOWE

DOKŁADA SIĘ DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Absolwentom wyższych uczelni technicznych (Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Gdańska) oferujemy staże na wydziałach produkcyjnych. Nie wymagamy doświadczenia. Najważniejsze są dla nas Twoje predyspozycje oraz możliwości rozwoju. Poszukujemy osób aktywnych, wyróżniających się umiejętnościami komunikacji, potrafiących pracować w zespole, nastawionych na rozwój i poznawanie nowych zagadnień. Staż jest okresem intensywnego szkolenia przygotowania do stałej pracy. Staż to niepowtarzalna szansa rozpoczęcia kariery zawodowej w otoczeniu prawdziwych profesjonalistów.

 

Już studiując możesz uzyskać wsparcie Mondi Świecie S.A. i dostać się na staż (po skończeniu studiów). Zapoznaj się z naszą propozycją!

 

Jeśli:

studiujesz na 5 lub 7 semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich (i planujesz kontynuację nauki na studiach dziennych magisterskich) lub 1-2 semestrze studiów stacjonarnych magisterskich:

 • Instytutu Papiernictwa i Poligrafii
 • Chemicznej Technologii
 • Chemicznej Technologii Drewna
 • Ochrony i Modyfikacji Drewna
 • Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Elektrotechniki
 • Automatyki i Robotyki 

jesteś zainteresowany/a związaniem swojej przyszłości z jedną z liczących się firm papierniczych w Europie;

masz dobre wyniki na studiach (min. średnia 4.0 w ostatnim roku akademickim);

chcesz otrzymać fundowane stypendium naukowe i/lub dofinansowanie nauki języka angielskiego;

 

to przyślij nam swoje C.V. i list motywacyjny e-mailem lub pocztą.

Na podania z dopiskiem „stypendium” (CV i list motywacyjny) czekamy do 14 kwietnia 2017 roku.

 

Z wybranymi kandydatami/kami przeprowadzimy rozmowy rekrutacyjne i Assessment Center.

 

Kontakt:

Mondi Świecie S.A.

ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

e-mail: mppswiecie.rekrutacja@mondigroup.com

www.mondigroup.com; www.mondijobs.pl

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

PRZEZ MONDI ŚWIECIE S.A.

Mając na względzie:

 • budowanie dobrego wizerunku Spółki
 • pozyskiwanie wysokokwalifikowanych pracowników
 • plany sukcesji
 • plany rozwojowe firmy

ustala się, co następuje:

 1. Stypendium naukowe przyznawane jest przez Mondi Świecie S.A. studentom wyższych uczelni studiów dziennych tj. Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Instytutu Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Technologii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej (dalej nazywane uczelnią papierniczą), innych wyższych uczelni technicznych na kierunkach zaakceptowanych przez Mondi Świecie S.A. oraz w indywidualnych przypadkach studentom studiów zaocznych po specjalizacji Mondi Świecie S.A., będących pracownikami Mondi Świecie S.A.

 

 1. Stypendium naukowe może być przyznane:
  1. studentom uczelni wyższych technicznych (w tym papierniczych) począwszy od trzeciego roku ich nauki według kryteriów, których podstawę stanowią wyniki w nauce osiągnięte na drugim roku studiów;
  2.  absolwentom Technikum Mechanicznego i Mechatronicznego specjalizacji Mondi Świecie S.A. „Urządzenia i sterowanie procesem produkcji w przemyśle papierniczym” począwszy od pierwszego roku studiów według kryteriów, których podstawę stanowią wyniki w nauce osiągnięte na specjalizacji oraz wyników Assessment Center przeprowadzonego przez Dział Personalny Mondi Świecie S.A. na zakończenie nauki;
  3. absolwentom Technikum Mechanicznego i Mechatronicznego specjalizacji Mondi Świecie S.A. „Urządzenia i sterowanie procesem produkcji w przemyśle papierniczym”, będącymi studentami studiów zaocznych (kierunek studiów uzgodniony i zaakceptowany wcześniej z Dyrekcją Mondi Świecie S.A.) i jednocześnie będącymi pracownikami Mondi Świecie S.A.  W takim przypadku stypendium naukowe przyjmie formę dofinansowania studiów, które reguluje „Instrukcja w sprawie planowania i realizacji szkoleń w Mondi Świecie S.A. ZP-IZ-2”.

 

 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium naukowe jest:
  1. status studenta uczelni wyższej technicznej (kierunek studiów wyższych preferowany i zaakceptowany przez Mondi Świecie S.A.);
  2. uzyskanie średniej ocen w roku poprzedzającym ubieganie się o stypendium na poziomie minimum 4,0;
  3. złożenie wniosku o stypendium do Mondi Świecie S.A. w terminie wyznaczonym przez Dział Personalny w osobnym ogłoszeniu o stypendium opublikowanym na poszczególnych Uczelniach oraz lokalnej stronie intenetowej www.mondijobs.pl;

 

 1. Wysokość stawek stypendialnych uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen w danym semestrze szkolnym/akademickim i wynosi:

            a)   4,0 – 4,5     500 zł (brutto) miesięcznie

            b)   4,51 – 5,0   700 zł (brutto) miesięcznie

 

 1. Student jest zobowiązany przekazać do Działu Personalnego Mondi Świecie S.A. zaświadczenie z dziekanatu Uczelni lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem o średniej ocen w danym semestrze szkolnym/akademickim.

 

 1. Stypendium Mondi Świecie S.A. przyznawane jest na dany rok akademicki. W przypadku utrzymania średniej ocen w roku otrzymywania stypendium następuje automatyczne przedłużenie umowy stypendialnej na następny rok akademicki..

 

 1. W szczególnych przypadkach Dyrektor Personalny Mondi Świecie S.A. może przyznać stypendium studentowi, który nie osiągnie w danym semestrze akademickim wymaganej przez Mondi Świecie S.A. średniej ocen.

 

 1. Student, który nie uzyskał w danym semestrze szkolnym/akademickim wymaganej średniej ocen, może ponownie wnioskować o przyznanie stypendium naukowego. W takim przypadku student przejdzie przez ponowny proces rekrutacyjny Mondi Świecie S.A.

 

 1. Student zobowiązuje się po upływie terminowego zakończenia studiów podjąć i wykonywać pracę u Fundatora w okresie proporcjonalnym do czasu pobierania świadczeń.

 

 1. Pracodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego zwolnienia studenta z obowiązku określonego w pkt.9.

 

 1. W razie nie zgłoszenia się Studenta do Fundatora w celu podpisania umowy o pracę w terminie 14 dni od daty zakończenia studiów na Uczelni z przyczyn nieuznanych przez Fundatora za usprawiedliwione Student zobowiązuje się zwrócić Fundatorowi pobrane świadczenia wraz z odsetkami liczonymi od upływu terminu, w którym Student powinien stawić się do pracy.

 

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt.11 Student zobowiązuje się do zwrotu należności wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty.

 

 1. Pobrane przez Studenta świadczenia określone niniejszą umową podlegają umorzeniu w całości w przypadku:
 1. Przepracowania przez Studenta u Fundatora okresu, o którym mowa w pkt. 9
 2. Niezawarcia ze Studentem umowy o pracę, mimo że Student zgłosił gotowość podjęcia pracy na zasadach określonych niniejszą umową.
 3. Likwidacji zakładu pracy będącego Fundatorem.

 

 1. Stypendium naukowe ma charakter uznaniowy. Mondi Świecie S.A.;
  1. zastrzega sobie prawo do przyznawania stypendium zgodnie z przyjętą strategią naboru w firmie;
  2. decyzją Zarządu zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z przyznawania stypendium;
  3. zastrzega sobie możliwości rezygnacji z przyznawania stypendium w przypadku naruszenia przez studenta obowiązków studenta i/lub zachowań naruszających wartości Mondi Świecie S.A.

 

 1. Wymogiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest zawarcie odrębnej umowy o przyznanie stypendium pomiędzy stypendystą, a Mondi Świecie S.A. określającej prawa i obowiązki stron. Umowa pomiędzy Mondi Świecie S.A. a studentem podpisywana jest na 1 rok akademicki.

 

 1. Regulamin niniejszy zastępuje dotychczasowy regulamin przyznawania stypendium przez Mondi Świecie S.A. z dnia 24 stycznia 2005 r. (Uchwała nr 27/2005).

 

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 16 grudnia 2015  – na podstawie uchwały Zarządu Mondi Świecie S.A.

 

Świecie, dn. 16.12.2015

Zarząd Mondi Świecie S.A.

© 2018 by Mondi